Výmenníky, zásobníky akumulačné nádoby, tlakové nádoby

Výmenníky, zásobníky a akumulačné nádoby

Osvedčenie o spôsobilosti k samostatným opravám a riadeniu opráv vyhradených tlakových zariadení kategórie v rozsahu:

  • Ab1 - tlaková nádoba stabilná, ktorá neobsahuje nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov a ktorej súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného tlaku v MPa (ďalej len ,,bezpečnostný súčin") je väčší ako 20 (200),
  • Ab2 - tlaková nádoba stabilná, ktorá obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50),
  • Bb1 - tlaková nádoba stabilná, ktorá obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50).
  • Bb2 - tlaková nádoba stabilná, ktorá obsahuje nebezpečné plyny alebo kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorých najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa s objemom na 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 2,5 (25).